HÅLLBARHET

Energiomställningen

Vårt samhälle behöver minska användningen av fossila bränslen till mer hållbara och miljövänliga energikällor, som sol-, vind- och kärnkraft för att nå Sveriges mål att bli fossilfritt innan år 2045. Vi på NEKTAB möjliggör för denna energiomställning, genom att göra Sveriges elnät starkare. Arbetet omfattar hela kedjan från projektering, beredning och planering, till tillstånd, byggnation och besiktning av nya elnät. Tillsammans driver vi utvecklingen av ett hållbart samhälle och resan dit vill vi gärna berätta om.

Våra viktigaste hållbarhetsfrågor

Elkraftbranschen saknar arbetskraft för att möta den stora efterfrågan. Antalet människor som bidrar till energiomställningen måste öka markant för att omställningen ska vara möjlig. Inom de närmsta tre åren behöver branschen rekrytera mer än 8000 nya ingenjörer. Vi som bolag har ett stort ansvar i att bidra till att hitta resurser och introducera nya människor i elkraftbranschen. Vårt bidrag till målet är att årligen ta emot praktikanter och erbjuda examensarbeten till studenter, att medverka på mässor på högskolor, universitet och i näringslivet och att aktivt rekrytera nya medarbetare från andra branscher.

Exjobb hos
oss på Nektab

Är du student och vill bidra med din superkraft hos oss genom exjobb? Klicka på knappen ”Lediga Exjobb”. Är du student och är osäker på om din kunskap är rätt för NEKTAB? Klicka på knappen ”Hur blir jag en superhjälte?”.

Lediga exjobb Hur blir jag en superhjälte?

Hållbara medarbetare

Vi måste alla må bra på jobbet för att trivas. Det är därför viktigt för oss att främja hälsa och välmående genom gediget friskvårdsbidrag och hälsoutmaningar för att uppmuntra till rörelse. Vi är måna om att arbeta för en god företagskultur där medarbetarnas röster hörs. Det gör vi genom medarbetarundersökningar, kontinuerlig dialog mellan chefer och medarbetare.
Vi har en nollvision för arbetsplatsolyckor och alla ska komma hem oskadda från sin arbetsdag. I Höst ska NEKTAB ha sin första Arbetsmiljövecka där fokus ligger på NEKTABs arbetsmiljö och arbetet med den – både fysisk och psykosocial. Arbetsmiljöveckan ska vara återkommande varje år.

Mål och löfte

Kärnan till vår verksamhet består av NEKTABs medarbetare och kunder, därför är det naturligt för oss att de involveras i vårt hållbarhetsarbete. Vår grund att stå på är vår Hållbarhetspolicy som speglar vår affärsplan och utifrån grunden har vi skapat ett Hållbarhetslöfte att upprätthålla i våra uppdrag.

Både policy och löfte omfattar social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet inom de områden där vi verkar. Våra hållbarhetsmål är i sin tur kopplade till de globala målen.

Hållbarhetspolicy Hållbarhetslöfte

Hållbarhetsprojekt just nu

Miljömässig hållbarhet

Vi har tillsammans med företaget Climate Partner beräknat vårt klimatavtryck i ton CO2. I dagsläget släpper NEKTAB ut 151.08 ton CO2 per år. Vårt mål är att minska vårt uppmätta klimatavtryck och just nu arbetar vårt Hållbarhetsråd med att ta fram en siffra på hur mycket vi ska minska med, samt hur vi ska gå till väga för att göra det. En del av arbetet omfattar att ta fram en resepolicy för minskat bilåkande vid interna resor inom bolaget. Genom att arbeta med att minska våra egna klimatutsläpp bidrar vi aktivt till det globala målet – Bekämpa klimatförändringarna.

Social hållbarhet

Det är viktigt för oss att våra medarbetare trivs. Att kvinnor ska ha tillgång till gratis mensskydd på jobbet är ett sätt att arbeta för en mer jämlik och jämställd arbetsplats. Det är också ett viktigt ställningstagande till att minska tabut kring menstruation och på så vis bidra till en mer inkluderande kultur. Genom införandet av gratis mensskydd bidrar vi aktivt till att nå tre av de globala målen – God Hälsa och välbefinnande, Jämställdhet och Minskad ojämlikhet.

Ekonomisk hållbarhet

Vi arbetar kontinuerligt för att våra partners och våra kunder ska vara nöjda med våra samarbeten. Vi utför undersökningar varje år som vi sedan utvärderar och agerar på för att bli bättre. I höst kommer stora delar av NEKTABs medarbetare genomgå en utbildning tillsammans med Lime Intenz där vi kommer att prata om vår företagskultur kopplat till kommunikation gentemot våra kunder, där målet är att bli ännu bättre på att möta behovet och överträffa deras förväntningar.