Vad innebär Visselblåsning och vad kan rapporteras?

Genom visselblåsning informeras ledningen om potentiellt olaglig och/eller oetisk verksamhet, även känt som oegentlighet. Genom denna funktion kan misstankar om allvarliga oegentligheter rapporteras. Exempel på allvarliga oegentligheter inkluderar

 • Ekonomisk brottslighet såsom mutor
 • Bestickning (Att försöka påverka beslut genom en muta eller annan s.k. otillbörlig belöning)
 • Stöld
 • Bedrägeri och förfalskning
 • Bokföringsbrott samt andra överträdelser av redovisnings- och skattelagstiftning
 • Intressekonflikter mellan anställda och NEKTAB
 • Allvarliga miljöbrott
 • Stora brister i arbetsplatsens säkerhet
 • Allvarliga former av diskriminering och trakasserier

Vem kan rapportera?

Rapporteringsrutinen kan användas av alla anställda, oavsett anställningsform, i NEKTAB. Även leverantörer, tidigare anställda med flera kan använda denna funktion. Du kan välja att anmäla internt eller externt. Internt rapporterar du på intranätet och externt sker rapportering till relevanta myndigheter eller organisationer. Visselblåsningsfunktionen är inte ett verktyg att rapportera allmänt missnöje.

Hur rapporteras andra ärenden?

Andra ärenden, såsom tvister, fel, reklamationer, mindre brott, missnöje med lönen och liknande, utgör inte visselblåsarärenden och bör inte rapporteras via detta system. Dessa ärenden bör i första hand rapporteras till närmaste chef eller medlem av ledningsgruppen. 

Rapportering – såhär gör du

För att säkerställa din anonymitet tillhandahåller NEKTAB ett rapporteringsverktyg genom en extern och oberoende part. Rapporteringskanalen är krypterad och lösenordskyddad. Din identitet behöver inte avslöjas om du inte önskar det. Du kan välja att rapportera på följande sätt:

Rapporteringsverktyg: Du kan anmäla anonymt genom denna kanal.

Telefon: 0735419735 John Ericsson (HR) 

Fysiskt möte: Ring in eller meddela via rapporteringsverktyget om du önskar ett fysiskt möte.

Innehåll i rapporteringen

Du behöver inte ha bevis för din misstanke, men anklagelser får inte göras med skadligt uppsåt eller med vetskap om att de är falska. Beskriv alla fakta i ärendet, inklusive de detaljer du tror är mindre viktiga och utveckla ditt påstående noga och bifoga all relevant information.

Din rapport bör innehålla:

 • Den typ av oegentlighet du vill rapportera.
 • Var händelsen ägde rum.
 • När det inträffade (datum, klockslag, och om det har upprepat sig).
 • Eventuell dokumentation du har tillgång till. Om du saknar tillgång till dokumentation, ange vilken typ och var den finns.
 • Information om andra åtgärder du har vidtagit i samband med händelsen.

Observera: Läs och förstå integritetsinformationen innan du skickar in din rapport. Skicka inte in personuppgifter som inte är relevanta för rapporten. Om du gör det kan de komma att raderas utan att du meddelas.

Vem tar emot anmälan?

Alla anmälningar tas emot av NEKTABs HR generalist. Vid behov av extern kompetens kan utredningar också utföras av en extern aktör med erfarenhet av visselblåsarärenden. Uppgifter om dig som anmälare avslöjas inte om du inte godkänner det. Du bestämmer om du vill vara helt anonym för utredaren eller om du vill avslöja din identitet.

Återkoppling

Inom en vecka efter din anmälan via rapporteringsverktyget kan du logga in med ditt personliga login och lösenord för att se eventuella följdfrågor eller kommentarer från NEKTAB. Logga in regelbundet, eftersom utredare kan behöva ställa kompletterande frågor och agera snabbt. Senast inom tre månader kommer NEKTAB att återrapportera status i ärendet.

Personuppgifter och anonymitet

NEKTAB värnar om skyddet av personlig integritet. Rättigheter för personer involverade i visselblåsarprocessen skyddas enligt dataskyddslagar. Personlig data i ärendeshanteringen och utredningsdokumentation raderas efter avslutad utredning, förutom när lagar kräver att data behålls. Se NEKTABs personuppgiftspolicy för mer information.

Extern rapportering

Du kan också anmäla till behörig myndighet. Flera myndigheter har etablerat externa visselblåsarkanaler dit du kan vända dig. NEKTAB kommer att utreda alla ärenden seriöst, men medvetet falska anklagelser kan leda till disciplinära åtgärder.

Viktiga undantag

Visselblåsarlagen gäller inte alls vid rapportering av

 • uppgifter som är säkerhetsskyddsklassificerade enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585), eller
 • information rörande nationell säkerhet i verksamhet hos myndigheter inom försvars- och säkerhetsområdet, exempelvis Försvarsmakten och Säkerhetspolisen.

Rapporter som innehåller sådana uppgifter kan därför inte hanteras av visselblåsarfunktionen. Det är också viktigt att känna till att visselblåsarlagens regler om ansvarsfrihet för en rapporterande person som bryter mot tystnadsplikt inte gäller

 • tystnadsplikt enligt lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar, eller
 • tystnadsplikt för uppgifter som inte omfattas av meddelarfrihet (typiskt sett uppgifter med mycket stark sekretess).

Ansvar

VD Martin Pettersson är ansvarig för denna policy, som revideras årligen.

 

Rapportera

Klicka på knappen för att komma till rapporteringsfunktionen.