Teknikområde

Transmission och Regionnät

Sista ansökningsdag

2023-10-23

Affärsansvarig

Henrik Hedbom

Huvudkompetens

Projektledare

Förfrågan inkom

2023-10-11

Uppdragsledare

Christian Olsson

Kompetensnivå

Nivå 3

Sista datum för frågor

2023-10-18

Typ av förfrågan

Förnyad konkurrens

Avrop Svk 2023/3311 - Byggprojektledare

START

2023-12-01

SLUT

2026-11-30

ORT

Luleå

Uppdragsbeskrivning

Uppdraget omfattar att vara byggprojektledare inom 400kV luftledningsprojekt.
Projektet Porjusberget – Naalojärvi syftar till att bygga en ny 400 kV ledning från befintlig station Porjusberget till en ny tranmissionsnätsstation ”Naalojärvi” i närheten av Gällivare. Drivkraft för projektet är anslutning av Hybrit:s anläggning för framställning av fossilfritt stål.
Projektet har en mycket ambitiös tidplan med avsikt att påbörja byggnationer under sommaren 2024 för färdigställande 2026. Byggnationen kommer att genomföras som en samverkansentreprenad.
Ytterligare projekt kan tillkomma.
Projektledaren är ansvarig för att driva mot projektets mål inom given tids- och kostnadsram. Eventuella avvikelser ska föras upp till programledningen via huvudprojektledaren.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat att:
 planera projektarbetet
 med hjälp av stöd från Inköpsenheten vara delaktig i att upphandla projektets entreprenader
 styra de teknik- och stödresurser som tilldelats projektet som består av Svenska kraftnäts interna resurser och konsulter
 ansvara för arbetsmiljö och miljö i projektet där det ingår att vara Bas-P för projektering och upphandlingsfasen. Under hela projektets genomförande ansvara för det arbetsmiljöarbete som åligger beställaren
 driva projektmöten, byggmöten och teknikmöten. I de fall projektresurser driver egna möten följa upp att resurserna utför detta på ett effektivt sätt,
 hantera risker i projektet enligt Svenska kraftnäts rutiner
 ta fram beslutsunderlag
 följa upp och kvalitetsgranska ingående entreprenader
 rapportera progress, avvikelse mot tid, kostnad och uppdrag månadsvis och kvartalsvis och till huvudprojektledaren
 avveckla och utvärdera projektet

Krav på leverans
Projektledaren ska uppvisa goda ledaregenskaper genom att proaktivt hålla samman projektgruppen samt att tillse att samtliga resurser levererar enligt utsatta mål.
Projektledaren ska ha ett handlingskraftigt och drivande agerande samt vara fokuserad på att tillse att entreprenaden följer utsatt tidplan.
Placering
Placering i Luleå samt projektens kommande platskontor.
Omfattning
50 % av en heltidstjänst under början av uppdragstiden med ambitionen att skala upp till 100 % i samband med att projekten närmar sig entreprenadfas.