Teknikområde

Transmission och Regionnät

Sista ansökningsdag

2023-08-21

Affärsansvarig

Henrik Hedbom

Huvudkompetens

Kraftkabelingenjör

Förfrågan inkom

2023-07-02

Uppdragsledare

Christian Olsson

Kompetensnivå

Nivå 2

Sista datum för frågor

2023-08-16

Typ av förfrågan

Förnyad konkurrens

projektering för SydVästlänken och NordBalt - installation av potentia

START

2023-09-18

SLUT

2023-12-31

ORT

Sverige

Uppdragsbeskrivning

Uppdraget omfattar att genomföra och redovisa en projektering för installation av potentiallinor för SydVästlänken och NordBalt som ska fungera som underlag vid upphandling av en entreprenad.
Fältarbeten kommer innebära arbeten i närhet av spänningssatta ledningar vilket medför krav på utbildning i Elsäkerhetsanvisningarna, ESA samt Svenska kraftnäts kompletterande krav TR13-03-02.
I uppdraget ingår rollen som byggarbetsmiljösamordnare för projektering och planering (BAS-P). Se Bilaga C1 Överenskommelse om utseende av BAS-P.
Efter färdigställande av upphandlingsunderlag förväntas projektören vara tillgänglig som tekniskt stöd för frågor och justeringar i underlaget under upphandlingsperioden, entreprenadskedet och vid projektavslut.

Efterfråga av roller för leverans av uppdraget framgår i Ska-kraven (i Ska-krav framgår erfarenheter och kompetenser):
• Uppdragsledare (nedanstående roller kan med fördel inneha denna roll)
• Ledande projektör
• Kraftkabelprojektör/Kraftledningsprojektör/er
• HMSK-ansvarig
• BAS-P

Utöver ovanstående roller efterfrågas även kompetens och erfarenhet av AMA- och entreprenadarbete. Detta kan innehas av valfria konsulter i presenterad organisation alternativt av ytterligare konsulter.
Uppskattad omfattning ska ses som en kvalificerad gissning. Det framtida behovet kan komma att överstiga eller understiga här angiven kvantitet. Svenska kraftnät garanterar på så sätt ingen specifik volym, utan anbudsgivaren åtar sig att leverera mot det faktiska behov som uppstår.

Be om mer underlag, Henrik