Teknikområde

Transmission och Regionnät

Sista ansökningsdag

2023-01-09

Affärsansvarig

Henrik Hedbom

Huvudkompetens

Projektledare

Förfrågan inkom

2022-12-12

Uppdragsledare

Christian Olsson

Kompetensnivå

Nivå 3

Sista datum för frågor

2022-12-05

Typ av förfrågan

Förnyad konkurrens

2022/3594 - Projektledare avvecklingsprojekt

START

2023-04-01

SLUT

2025-03-31

ORT

Sundsvall, Sundbyberg

Uppdragsbeskrivning

Uppdraget omfattar att vara projektledare för avvecklingsprojekt (luftledningar och/eller fundament). Då konsulten ska arbeta i en linjeroll går det inte att på förhand fastställa vilka projekt arbetet avser.
Projektledaren är ansvarig för att driva mot projektets mål inom given tids- och kostnadsram. Utifrån projektdirektivet ska projektledaren ta fram en projektplan som sedan projektet ska följa. Eventuella avvikelser ska föras upp till programledningen via huvudprojektledaren. Projekten drivs enligt Svenska kraftnäts projektstyrningsmodell, PPS.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat att:
• planera projektarbetet
• med hjälp av stöd från Inköpsenheten upphandla projektets entreprenader
• styra de teknik- och stödresurser som tilldelats projektet som består av Svenska kraftnäts interna resurser och konsulter
• ansvara för arbetsmiljö och miljö i projektet där det ingår att vara Bas-P för projektering och upphandlingsfasen. Under hela projektets genomförande ansvara för det arbetsmiljöarbete som åligger beställaren

Omfattning
50-100 % av en heltidstjänst under hela uppdragstiden.

Kompetens och erfarenhet
• Konsulten på nivå 3 ska ha minst 5 års relevant arbetslivserfarenhet av följande områden:
 Projektledning med tydligt ansvar för budget (t ex ekonomiskt prognosarbete), tid-plan och projektteam.
 Riskhantering inom projektledning. Konsulten ska ha gedigen erfarenhet av projekt med stor omfattning, komplexitet, budget och ansvar.
• Konsulten skall ha arbetslivserfarenhet av projektledning inom infrastruktur/samhällsbyggnad/anläggning eller motsvarande.
• Konsulten skall därutöver ha arbetslivserfarenhet av ett eller flera av följande områden:
 Förhandling.
 Styrning och uppföljning av arbetsmiljö, miljö, (el-)säkerhet och kvalitet.
 Tillämpa entreprenadjuridik (t.ex. AB 04 och ABT 06 eller AMA).