Teknikområde

Transmission och Regionnät

Sista ansökningsdag

2022-12-19

Affärsansvarig

Henrik Hedbom

Huvudkompetens

Nätplanerare

Förfrågan inkom

2022-12-07

Uppdragsledare

Marcus Detterberg

Kompetensnivå

Nivå 2

Sista datum för frågor

-

Typ av förfrågan

Förnyad konkurrens

Nätplanerare, Regionnät Mellansverige, nr 1620

START

2023-02-01

SLUT

2024-02-01

ORT

Mellansverige

Uppdragsbeskrivning

Uppdraget avser 12 månader med option om förlängning 12+12månader.

Resursbehov: 1 heltid nätplanerare samt ytterligare nätplaneringsresurs 25-100 % av en heltid. Beroende på projektportfölj.

Arbetsuppgifter
- Nätplanering enligt Ellevios investeringsprocess under ledning av respektive anläggningsägare
- Utföra investeringsprioritering, förstudier, sammanställa projekteringsunderlag för överlämnande till projektledare
- Ta fram underlag för tekniska beslut (t.ex. alternativstudie) samt investeringsbeslut (kostnadskalkyl, investeringskalkyl, m.m.)
- Leda och koordinera resurser för planeringsaktiviteter (t.ex. inmätning, markundersökning punktmoln från laserscan eller drönarfotometri, ortofoto, stv.konstruktion, kraftsystemanalys, m.m.) vilka Ellevio tillsätter enligt separata konkurrensutsättningar
- I mån av kompetens och tid, utföra en del av de ovan nämnda planeringsaktiviteterna själv

Kompetens
- Elkraft RN, 30-220 kV (ska-krav)
- Självgående, kapabel till självständig nätplanering för regionnät med huvudinriktning stationer (ska-krav)
- Stationsinventering, bedömning av skick, rekommendera omfattning, risk- och sårbarhetsanalys, bedömning av genomförbarhet, göra kostnadskalkyl (ska-krav)
- Intäktsreglering och investeringskalkyl (meriterande)
- Autocad (ska-krav)
- 3D-modellering och/eller rita ställverkslayout 2D (meriterande)
- Giltig ESA (ska-krav)
- Lokalkännedom och kunskap om Ellevios regionnät Mellansverige (meriterande)
- Baskunskaper om markförhållanden (meriterande)
- Tjänsten är säkerhetsklassad. Skall genomgå säkerhetsprövning för att kunna arbeta åt Ellevio (ska-krav, beställaren har rätt att avbryta uppdraget om säkerhetsprövningen ej godkänns)

Övriga tjänster som kan ingå i uppdraget vid behov utfrån nätplaneringsuppdragets art är mekaniskkonstruktion, stationslayouter och där tillhörande tjänster.