Teknikområde

Stationer & Ställverk

Sista ansökningsdag

2022-12-14

Affärsansvarig

Henrik Hedbom

Huvudkompetens

Projektör

Förfrågan inkom

2022-11-25

Uppdragsledare

Marcus Detterberg

Kompetensnivå

Nivå 4

Sista datum för frågor

-

Typ av förfrågan

Förnyad konkurrens

Förfrågan: Detaljprojektering av transformatorstation i Sala.

START

2023-01-09

SLUT

2023-05-30

ORT

Sala

Uppdragsbeskrivning

Uppdragets syfte att detaljprojektera erforderliga åtgärder för att bygga om station i Sala. Framtagning av teknisk specifikation av sådan detaljeringsgrad att det kan användas som del av komplett FFU (Upphandlingsunderlag för ABT06)

Konsulten ska i anbudet redovisa en väl genomtänkt och sammanfattande genomförandebeskrivning som visar hur föreslagen organisation ska uppnå de leverabler som efterfrågas

Projektör
- En av resurserna i föreslagen organisation med kompetenskategori Projektör ska vara ansvarig projektör och ska vara nivå 4.
- Ansvarig projektör ska vara ansvarig för stationsprojektet.
- Resurser med kompetenskategori Projektör ska ha erfarenhet av projektering av 130 kV-stationer.