Teknikområde

Stationer & Ställverk

Sista ansökningsdag

2022-11-21

Affärsansvarig

Henrik Hedbom

Huvudkompetens

Projektledare

Förfrågan inkom

2022-11-11

Uppdragsledare

Erik Pauli

Kompetensnivå

Nivå 4

Sista datum för frågor

2022-11-16

Typ av förfrågan

Förnyad konkurrens

2022/3183 Projektledare nivå 4

START

2023-01-01

SLUT

2024-12-31

ORT

Sverige

Uppdragsbeskrivning

Projektledaren är ansvarig för att driva mot projektets mål inom given tids- och kostnadsram. Utifrån projektdirektivet ska projektledaren ta fram en projektplan som sedan projektet ska följa. Eventuella avvikelser ska föras upp till programledningen via huvudprojektledaren.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat att:
 planera projektarbetet
 projekt i tidiga faser innebär att du är ytterst ansvarig för framtagning av förfrågningsunderlaget och ansvarar för tid, kostnad och kvalitet
 ta fram beslutsunderlag
 följa upp och kvalitetsgranska ingående entreprenader
 rapportera progress, avvikelse mot tid, kostnad och uppdrag månadsvis och kvartalsvis via statursrapportering samt i UBW (fd Agresso) och till huvudprojektledaren
 avveckla och utvärdera projektet
 rapportera projektstatus månadsvis
 arbeta proaktivt med projektrisker

Omfattning
50-100% av en heltidstjänst under hela uppdragstiden

 Konsulten ska ha relevant akademisk ingenjörsexamen eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
 Konsulten ska ha genomgått ESA-utbildning enligt branschpraxis, lägst ESA instruerad. Kursintyg skall bifogas anbudet och måste vara giltigt. Alternativt skall kurs vara inplanerad och genomförd senast 2 månader efter uppdragsstart, detta skall styrkas genom att en bokningsbekräftelse bifogas till anbudet.
 Konsulten ska ha gått en Bas-P och Bas-U kurs under de senaste åren. Kursintyg skall bifogas anbudet och får inte vara äldre än tre år räknat från sista anbudsdag. Alternativt skall kurs vara inplanerad och genomförd senast 2 månader efter uppdragsstart, detta skall styrkas genom att en bokningsbekräftelse bifogas till anbudet.
 Konsulten ska ha genomgått utbildning i entreprenadjuridik (t.ex. AB 04, ABT 06 eller AMA). Kursintyg skall bifogas i anbudet.
Kompetens och erfarenhet
 Konsulten ska behärska svenska och engelska i tal och skrift.
 Konsulten ska ha minst 10 års arbetslivserfarenhet av projektledning och av att självständigt ha ansvarat för hel eller delleveranser inom stationsprojekt med spänningsnivå om minst 130 kV.
 Konsulten ska ha arbetslivserfarenhet av projektledning inom el/energibranschen med tydligt ansvar för budget (t ex ekonomiskt prognosarbete), tidplan, riskhantering och projektteam.
 Konsulten ska ha arbetslivserfarenhet av projekt inom el/energibranschen i tidiga faser t.ex. inom projekterings- eller upphandlingsfas. Anbudsgivaren skall redogöra för ett referensuppdrag som styrker att kravet uppfylls.