Teknikområde

Transmission och Regionnät

Sista ansökningsdag

2022-11-18

Affärsansvarig

Henrik Hedbom

Huvudkompetens

Nätberäkningsingenjör

Förfrågan inkom

2022-11-07

Uppdragsledare

Marcus Detterberg

Kompetensnivå

Nivå 5

Sista datum för frågor

-

Typ av förfrågan

Förnyad konkurrens

Nätberäkningsingenjör Nivå 5 - Solna eller Luleå

START

2023-01-01

SLUT

ORT

Solna

Uppdragsbeskrivning

Uppdrag
 Utföra modellering, simulering och analys med hjälp av PSS/E och PSCAD på radiella och
maskade system.
 Ta fram selektivplaner i ombyggnationsprojekt och ajourhållning
 Utföra störningsanalyser, felsöka och initiera åtgärder.
 Delta i det löpande arbetet genom dialog och tekniskt stöd till den övriga organisationen
(som t.ex. drift, kund och marknad) beträffande frågeställningar om kontrollutrustning och
Felbortkoppling.
 Utföra praktiska tester med hjälp av Omicron.
 Utföra analyser och inställningar på FPI (Fault Passage Indicator) för distr. nät.

Max en resurs
krav:
 Tillgänglig med start 2023-03-01.
 Genomgå godkänd säkerhetsprövning (nivå 2).
 Vara tillgänglighet på 75 % under uppdragstiden.
 Sitta en till två dagar i veckan på plats på Vattenfalls kontor i Solna / Luleå .
 Civilingenjör elkraft
 > 10 års erfarenhet av arbete med upprättande av selektivplaner för lokalnät.
 > 10 års erfarenhet av arbete med upprättande av selektivplaner för regionnät.
 > 10 års erfarenhet av modellering och beräkning i PSS/E.
 > 10 års erfarenhet av komplexa störningsanalyser.
 > 10 års erfarenhet av beräkningar för selektivplaner i maskat spoljordat system.
Ovanstående krav skall styrkas i CV, eller som separat bilaga

Nivå 5
Kunskap – specialist eller motsvarande kunskap/erfarenhet; kompetens av högsta rang; uppfattas inom branschen som expert på marknaden inom sitt område. En av mycket få med motsvarande kompetens
Erfarenhet – har befunnit sig på nivå 4 under minst 10 år
Vid ledning av projekt – har stor vana och erfarenhet att verka i ledande befattning i komplexa miljöer och mycket stora projekt
Självständighet – mycket stor

Nivå 4
Kunskap*/** - hög generalistkompetens, eller mycket hög kompetens inom ett område.
* Civil- /Högskoleingenjör:
Erfarenhet – mer än 10 år som konsult inom området eller liknande områden, är förebild för andra konsulter på lägre nivå. Har befunnit sig på nivå 3 under minst 5 år
** Gymnasieingenjör:
Erfarenhet – minst 15 år som konsult inom området eller liknande områden, är förebild för andra konsulter på lägre nivå. Har befunnit sig på nivå 3 under minst 8 år
Erfarenhet – mycket lång/bred erfarenhet som konsult eller arbete i operativ verksamhet inom området, har som konsult deltagit i många stora uppdrag inom olika områden och genomför/leder/ansvarar för stora uppdrag med mycket hög svårighetsgrad/komplexitet
Ledning – tar huvudansvar för ledning av större grupp
Självständighet – mycket stor