Teknikområde

Tillståndshantering

Sista ansökningsdag

2022-11-15

Affärsansvarig

Henrik Hedbom

Huvudkompetens

MKB-konsult

Förfrågan inkom

2022-11-02

Uppdragsledare

Sofia Feltbäck

Kompetensnivå

Nivå 3

Sista datum för frågor

2022-11-14

Typ av förfrågan

Förnyad konkurrens

2022/2916 - Delprojektledare Tillstånd

START

2023-01-01

SLUT

2024-12-31

ORT

Sverige

Uppdragsbeskrivning

För detta avrop efterfrågar vi fyra delprojektledare Tillstånd och/eller fyra team av två konsulter (senior/junior)
En delprojektledare kan antingen vara en konsult på nivå 3 eller 4 som själv kan jobba minst 50 %, eller ett team av två konsulter (den ena konsulten på nivå 1-2 och den andra konsulten på nivå 3-4) som tillsammans minst 50 %.

Som projektledare för tillstånd har du det övergripande ansvaret för tillståndsfrågor i ledningsprojekt i faserna förbereda nätåtgärd där samråd och inskick av koncessionsansökan ingår alternativt inför eller under entreprenadfas eller för stations- och rivningsprojekt. Du samordnar alla frågor och ser till att nödvändiga tillstånd, dispenser, lov och anmälningar finns vid förundersökning, reinvestering, byggnation eller avveckling av våra anläggningar.
Som delprojektledare tillstånd medverkar du vid planering och genomförande av projektet i stort tillsammans med projektledaren och projektgruppen.

Tillstånds- och framkomlighetsutredare
Utbildning
Nivå 1 – 4:
Konsulten ska ha högskolepoäng motsvarande minst kandidatexamen inom natur- eller miljövetenskap, samhällsbyggnad eller motsvarande relevant utbildning.

Nivå 1 – 4:
Konsulter inom denna kategori ska ha mycket god förmåga att uttrycka sig väl i svenska språket i tal och skrift. Detta ska kunna verifieras genom referensdoku-ment.
Konsulten ska vara väl förtrogen med miljöbalkens, ellagstiftningens och plan-och bygglagstiftningens
Nivå 1:
Konsulten på Nivå 1 ska ha kortare arbetslivserfarenhet och dokumenterad erfaren-het av arbete kopplat till miljöbalken eller annan relevant lagstiftning.
Konsulten ska förstå miljöbalkens utformning och innehåll.
Nivå 2:
Konsulten ska uppfylla minst 2 års (2 000 timmar) dokumente-rad erfarenhet av MKB- och tillståndsarbete och/eller lokaliseringsutredningar och framkomlighetsstudier för infrastrukturprojekt såsom kraftledningar, järnvägar el-ler vägar under de senaste 4 åren.

Nivå 3:
Konsulten ska uppfylla minst 5 års (5 000 timmars) dokumente-rad erfarenhet av MKB- och tillståndsarbete och/eller lokaliseringsutredningar och framkomlighetsstudier för infrastrukturprojekt såsom kraftledningar, järnvägar och vägar under de senaste 8 åren.
erfarenhet av att leda team
Nivå 4:
Konsulten ska ha minst 10 års (10 000 timmars) dokumenterad erfarenhet av MKB- och tillståndsarbete och/eller lokaliseringsutredningar och framkomlighetsstudier för infrastrukturprojekt såsom kraftledningar, järnvägar och vägar under de senaste 15 åren.