Teknikområde

Tillståndshantering

Sista ansökningsdag

2022-11-13

Affärsansvarig

Henrik Hedbom

Huvudkompetens

HMSK

Förfrågan inkom

2022-10-28

Uppdragsledare

Sofia Feltbäck

Kompetensnivå

Nivå 3

Sista datum för frågor

2022-11-10

Typ av förfrågan

Förnyad konkurrens

2022/3103 - HMSK-specialist, hela Sverige

START

2023-01-01

SLUT

2025-01-01

ORT

Sverige

Uppdragsbeskrivning

HMSK- specialisten arbetsleds av enhet Hållbarhet i egenskap av beställare. En HMSK-specialist används som sakkunnigt stöd till projektorganisationen inom bygg- och anläggningsentreprenader i samtliga faser av projektet. Konsulten arbe-tar då med att stödja projektorganisationen och styra ett systematiskt arbete med HMSK-frågor i kravställning och uppföljning av att projektörer och entreprenörer följer gällande lagstiftning och krav. Konsulten kan komma att arbeta med entre-prenadjuridik relaterat till HMSK. Konsulten kan också utföra uppföljningar så som arbetsplatskontroller på byggsajt.

Uppdraget omfattar 50% tjänst.

Huvudsakliga arbetsuppgifter som HMSK-specialisten kommer ansvara för:
 Stötta projektledare i det löpande HMSK-arbetet.
 Följa upp, granska och bevaka HMSK-arbetet under projektering och utfö-rande via arbetsplatskontroll, enligt checklista.
 Delta vid behov på skydds- och miljöronder samt bevaka att avvikelser åt-gärdas.
 Delta vid behov på möten och interna planerings- och projektmöten.
 Bevaka incidenter och dess hantering inklusive uppföljning av entreprenö-ren och Svk. Dokumentera ej hanterade incidenter och avvikelser (Förfrå-gan om avvikelserapport till entreprenören).
 Rapportera om HMSK-arbetet och uppföljning av entreprenör vid arbets-platskontroller till projektledare och HMSK-samordnare.
 Delta vid strategiskt utvecklingsarbete.

Konsulten på nivå 3 skall ha minst 5 års relevant arbetslivserfarenhet av
nedanstående beskrivningar avseende kompetens och erfarenhet:
 Systematiskt och samlat arbete med arbetsmiljö-, miljö- och kvalitetsfrå-gor.
 Erfarenhet av att identifiera och tillämpa relevant lagstiftning, rådande praxis, normer och standarder inom HMSK-området:
 Arbete med riskhantering och avvikelser.
 Relevant arbete inom bygg- och anläggningsindustrin eller energibranschen.
 Kunskap om och erfarenhet av entreprenadjuridik.

Skall-krav
Utbildning
Konsulten skall uppfylla samtliga av följande utbildningskrav:
 Arbetsmiljö-, miljö- eller kvalitetsingenjör eller motsvarande dokumente-rad kompetens inom HMSK-området.
 Genomförd utbildning i Bas-P och Bas-U. (Utbildningen får vara max 3 år gammal). Bifoga intyg med anbudet.
 Genomförd ESA-utbildning fackkunnig enligt gällande branschpraxis. Bi-foga intyg med anbudet. (denna utbildning kan genomföras vid tilldelning innan start av uppdrag vid behov).