Teknikområde

Förmedling

Sista ansökningsdag

2022-09-28

Affärsansvarig

Henrik Hedbom

Huvudkompetens

Projektledare

Förfrågan inkom

2022-09-19

Uppdragsledare

Henrik Hedbom

Kompetensnivå

Nivå 4

Sista datum för frågor

-

Typ av förfrågan

Förnyad konkurrens

2022/2694 Projekteringsledare för kraftkabelprojekt

START

2022-12-01

SLUT

2025-12-31

ORT

Sundbyberg

Uppdragsbeskrivning

Omfattning
80-100% av en heltidstjänst under hela uppdragstiden.

Arbetsuppgifter
Projekteringsledare på beställarsidan i kabelprojekt.
Projekteringsledaren är underställd projektledaren och ansvarar för att planera, driva och samordna aktiviteter i projektets alla skeden, från framtagande av un-derlag för avrop av entreprenad till slutdokumentation av projektet. Projekterings-ledaren ansvara även för att planera, driva och samordna resurser, t.ex. teknikspecialister, konsulter och teknikstöd kabel i projektets olika aktiviteter.

1.2 Placering
Sundbyberg men enligt överenskommelse distansar-bete på konsultens kontor.

Utbildning
 Konsulten ska ha en civilingenjörsexamen alternativt motsvarande arbets-livserfarenhet.
 Konsulten ska ha genomgått ESA utbildning. Kursintyg ska bifogas anbu-det och måste vara giltigt. Alternativt ska kurs vara inplanerad och genom-förd senast 2 månader efter uppdragsstart, detta ska styrkas genom att en bokningsbekräftelse bifogas till anbudet.
 Konsulten ska ha gått en Bas-P och Bas-U kurs under de senaste åren. Kursintyg ska bifogas anbudet och får inte vara äldre än tre år räknat från sista anbudsdag. Alternativt ska kurs vara inplanerad och genomförd sen-ast 2 månader efter uppdragsstart, detta ska styrkas genom att en bok-ningsbekräftelse bifogas till anbudet.
 Konsulten ska ha utbildning i entreprenadjuridik (t.ex. AB 04, ABT 06 el-ler AMA).
Kompetens och erfarenhet
 Konsulten ska behärska svenska och engelska i tal och skrift.

 Konsulten ska ha minst 10 års arbetslivserfarenhet av projektledning inom infrastruktur/samhällsbyggnad/anläggning eller motsvarande.
 Konsulten ska ha arbetslivserfarenhet av projektledning med tydligt an-svar för budget (t ex ekonomiskt prognosarbete), tidplan, riskhantering och projektteam.
 Konsulten ska ha arbetslivserfarenhet av styrning och uppföljning av ar-betsmiljö, miljö, (el-)säkerhet och kvalitet.
 Konsulten ska ha arbetslivserfarenhet av att följa upp och kvalitetsgranska ingående entreprenader.
 Konsulten ska ha arbetslivserfarenhet av att tillämpa entreprenadjuridik (t.ex. AB 04, ABT 06 eller AMA).