238779 - 2020 - Markförhandlare till projekt Västlänken / Olskroken planskildhet

Uppdragsbeskrivning

Olskroken är en av de allra viktigaste knutpunkterna i det Västsvenska järnvägssystemet. Här möts Västra Stambanan från Stockholm, Norge-Vänernbanan från Karlstad och Oslo samt Bohusbanan från Strömstad, för gemensam anslutning in mot Göteborg Central. I samma punkt ansluter också i princip all godstågstrafik till och från Göteborgsområdet, till exempel från Sävenäs rangerbangård, Hamnbanan, Gullbergsvass och från Västkustbanan.

Som markförhandlare ingår konsulten i projektets organisation för Fastighet och avtal och är ett av våra ansikten utåt. Markförhandlaren är en viktig länk mellan Trafikverket och den en-skilda fastighetsägaren, hyresgästen eller verksamhetsutövaren i marklösenärenden. I upp-draget ingår handläggning av markåtkomst- och fastighetsärenden, värderings- och till-ståndsfrågor samt fastighetsrättsliga frågor i samband med nybyggnad av järnväg i tätort. Du ska därför kunna hantera fastighetsrättsliga dokument, t ex upprättande av avtal. I arbets-uppgifterna kan även ingå förhandling och upprättande av genomförandeavtal med tex. led-ningshavare. I uppdraget ingår arbete med järnvägsplan samt samråd med enskilda, kom-muner och andra myndigheter som en viktig del av ditt arbete.

Arbetsuppgifter:
· Markåtkomst för projektet, både permanent och tillfällig
· I samarbete med projektledare och projekteringsledare förebygga miljö- och rörelse-skada samt reglera ev. kvarstående skada
· Värderings- och tillståndsfrågor
· Förhandla och upprätta fastighetsrättsliga avtal
· Andra fastighetsrättsliga frågor i projekt Västlänken och projekt Olskroken plan-skildhet.
1.4 Tider och omfattning
Kunden söker en (1) markförhandlare med kompetensnivå 2.
En (1) resurs där omfattningen uppgår till 75-100% av en heltidstjänst (40 tim/vecka).
Önskad uppdragsstart är 2020-05-11 eller snarast efter kontraktstecknande, uppdraget pågår till och med 2021-04-30.


Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år.

Lokaler
Arbetet utförs på projektens kontor i Göteborg. Beställaren tillhandahåller datorutrust-ning. Konsult står för mobiltelefon.

o Erfarenhet: Minst nio (9) års erfarenhet av kvalificerat arbete inom det fastighets-rättsliga området varav minst tre (3) av åren ska ha avsett av att föra förhandlingar inom det fastighetsrättsliga området och varav minst ett (1) års erfarenhet av arbete med väg- eller järnvägsprojekt
o Självständighet: Fullständig
Styrks via CV

START

2020-05-01

SLUT

2021-03-01

ORT

Göteborg

Teknikområde

Markåtkomst

TIDSGRÄNS

2020-05-02

Affärsansvarig

Henrik Hedbom

Huvudkompetens

Markförhandlare

Förfrågan inkom

2020-04-21

Uppdragsledare

Simon Benjaminsson

Kompetensnivå

Nivå 4

Sista datum för frågor

-

Typ av förfrågan

-

ANSÖK TILL UPPDRAGET

Är detta ett uppdrag för er? Isåfall ser vi gärna att ni inkommer med er ansökan innan anbudets tidsgräns. Ni är varmt välkomna med era frågor och ansökningar till forfragan@nektab.se eller fyll i formuläret på denna sida.

ANSÖK TILL UPPDRAGET:

ANDRA UPPDRAG

Nedan finner ni ytterligare uppdrag som finns tillgängligt hos oss just nu.

Projektledare för stationsprojekt, 2020/2339

Sverige
Uppdragsstart: 2020-10-15
Uppdraget omfattar att vara projektledare för stationsprojekt. Då konsulten ska arbeta i en linjeroll går det inte.....

244025 - 2020 - Luleå, MF-konsult, Markförhandlare Region Nord Kompetensnivå 2

Luleå
Uppdragsstart: 2020-09-01
Arbetet som markförhandlare innebär deltagande i projekt och arbete med kvalificerade uppgifter såsom att ordna.....

Markförhandlare ”Kompetensnivå 3” till Investering Öst/Stockholm

Solna
Uppdragsstart: 2020-09-01
Konsulten kommer att ingå som en del i markförhandlingsgruppen och arbeta med en projektorganisation för järnvägs-.....

Stålkonstruktör ställverk, 2020/1825

Sverige
Uppdragsstart: 2020-07-01
För detta uppdrag söker vi en (1) konsult som ska bistå enheten Ställverk och primärapparater 400kV, enligt.....

240859 - 2020 - Markförhandlare ”Kompetensnivå 3” till Investering ÖstStockholm med placering i Solna

Solna
Uppdragsstart: 2020-07-01
En Markförhandlare till Investering Öst/Sthlm med Placering Solna Omfattningen uppgår till 50-75% Önskat startdatum.....

Projektledare för två verksamhetsutvecklingsprojekt (2020/1463) OBS! Kort anbudstid!

Sundbyberg
Uppdragsstart: 2020-06-01
Delprojekt I Detta delprojekt är av typen utredning. Ett utredningsarbete har bedrivits under vintern och våren 2020......

CAD-kunnig kontrollanläggningsingenjör, 2020/1598

Uppdragsstart: 2020-06-01
Anbudsgivaren ges alltså möjlighet att offerera flera konsulter. Ange i anbudsformuläret i vilken omfattning.....

Projektledare för stationsprojekt till Sundsvall (2020/1546)

Sundsvall
Uppdragsstart: 2020-08-01
Projektledaren är ansvarig för stationsprojekt. och att driva mot projektets mål inom given tids- och kostnadsram......

240221 - 2020 - Markförhandlare till projekt Ostlänken, Norrköping

Norrköping
Uppdragsstart: 2020-06-15
Utbyggnad Ostlänken, en ny stambana mellan Järna och Linköping. . En sträcka på 16 mil som planeras att vara.....

Besiktningsorganisation ny-ombyggnad stamnätsanläggningar MITT (Paket 2) 2020/1398

Uppdragsstart: 2020-06-01
Syftet med avropet är att avropa en besiktningsorganisation vid om/nybyggnation för ett antal stamnätsanläggningar......

3st Projektledare inom bygg, region Svealand

Solna
Uppdragsstart: 2020-07-01
Projektledarna ska ha byggnadsteknisk kompetens. Bistå genom hela projekt. Mervärde · Certifierad kontrollansvarig.....

Lantmätare Kungsbacka 2020", nr 900

Kungsbacka
Uppdragsstart: 2020-09-01
Syfte och mål: Bistå Elnätsbolag och dess entreprenörer med lantmätarkompetens, i komplexa markåtkomstfrågor.....

240221 - 2020 - Markförhandlare till projekt Ostlänken, Norrköping

Uppdragsbeskrivning

Utbyggnad Ostlänken, en ny stambana mellan Järna och Linköping. . En sträcka på 16 mil som planeras att vara färdig för tåg 2035. I huvudsak pågår projektering och färdigställande av Järnvägsplaner. Men vi arbetar även med lokaliseringsutredning i centrala Linköping, stat-ionslösning i Norrköping, bygger ett nytt industrispår till hamnen i Norrköping och vi plane-rar för byggnation av Nyköpings resecentrum. Markförhandlare i projektet arbetar för närva-rande framförallt med fastighetsägarkontakter och deltar i planläggningsarbetet.
I projektet finns en fastighetsgrupp som leds av fastighetsansvarig. Uppdraget innebär att ar-beta som markförhandlare i projekt Ostlänken. Uppdraget innebär förhandlings- och avtals-arbete med berörda parter såsom fastighetsägare, verksamhetsutövare, kommuner m fl. En stor del av arbetet avser för närvarande samrådskontakter med enskilda, verksamheter och kommuner, genomförandeavtal med ledningsägare samt att delta i arbetet med planlägg-ning.
I uppdraget ingår handläggning av markåtkomst- och fastighetsärenden, värderings- och tillståndsfrågor samt fastighetsrättsliga frågor i samband med byggande av järnväg och konsulten ska därför kunna hantera fastighetsrättsliga dokument, t ex upprättande av avtal.

En (1) resurs där omfattningen uppgår till 70-90% av en heltidstjänst (40 tim/vecka).
Under de tre första månaderna finns utrymme för lägre arbetsomfattning, dock i ge-nomsnitt minst 40%.

Arbetet utförs på projektets kontor Norrköping

För att uppfylla kraven på konsultrollen Markförhandlare Kompetensnivå 2 ska konsul-ten uppfylla följande krav på kunskap och erfarenhet, se punkt A. och B.
A. Kunskap: Minst genomgått högskoleutbildning omfattande minst tre (3) års hel-tidsstudier inom lantmäteri-, fastighetsekonomi-, samhällsbyggarprogrammet eller lik-värdig utbildning inom ämnesområdet Erfarenhet: Minst sex (6) års erfarenhet av kvalificerat arbete inom det fastighets-rättsliga området varav minst tre (3) av åren ska ha avsett av att föra förhandlingar inom det fastighetsrättsliga området och varav minst ett ( 1) års erfarenhet av arbete med väg- eller järnvägsprojekt. Självständighet: Fullständig
Styrks via CV
Körkort för personbil
alt.
B. Minst nio (9) års erfarenhet av kvalificerat arbete inom det fastighets-rättsliga området varav minst tre (3) av åren ska ha avsett av att föra förhandlingar inom det fastighetsrättsliga området och varav minst ett ( 1) års erfarenhet av arbete med väg- eller järnvägsprojekt

START

2020-06-15

SLUT

2022-06-15

ORT

Norrköping

Teknikområde

Markåtkomst

TIDSGRÄNS

2020-05-23

Affärsansvarig

Kristin Boman

Huvudkompetens

Markförhandlare

Förfrågan inkom

2020-05-11

Uppdragsledare

Ludvig Edman

Kompetensnivå

Nivå 4

Sista datum för frågor

-

Typ av förfrågan

-

ANSÖK TILL UPPDRAGET

Är detta ett uppdrag för er? Isåfall ser vi gärna att ni inkommer med er ansökan innan anbudets tidsgräns. Ni är varmt välkomna med era frågor och ansökningar till forfragan@nektab.se eller fyll i formuläret på denna sida.

ANSÖK TILL UPPDRAGET:

ANDRA UPPDRAG

Nedan finner ni ytterligare uppdrag som finns tillgängligt hos oss just nu.

Projektledare för stationsprojekt, 2020/2339

Sverige
Uppdragsstart: 2020-10-15
Uppdraget omfattar att vara projektledare för stationsprojekt. Då konsulten ska arbeta i en linjeroll går det inte.....

244025 - 2020 - Luleå, MF-konsult, Markförhandlare Region Nord Kompetensnivå 2

Luleå
Uppdragsstart: 2020-09-01
Arbetet som markförhandlare innebär deltagande i projekt och arbete med kvalificerade uppgifter såsom att ordna.....

Markförhandlare ”Kompetensnivå 3” till Investering Öst/Stockholm

Solna
Uppdragsstart: 2020-09-01
Konsulten kommer att ingå som en del i markförhandlingsgruppen och arbeta med en projektorganisation för järnvägs-.....

Stålkonstruktör ställverk, 2020/1825

Sverige
Uppdragsstart: 2020-07-01
För detta uppdrag söker vi en (1) konsult som ska bistå enheten Ställverk och primärapparater 400kV, enligt.....

240859 - 2020 - Markförhandlare ”Kompetensnivå 3” till Investering ÖstStockholm med placering i Solna

Solna
Uppdragsstart: 2020-07-01
En Markförhandlare till Investering Öst/Sthlm med Placering Solna Omfattningen uppgår till 50-75% Önskat startdatum.....

Projektledare för två verksamhetsutvecklingsprojekt (2020/1463) OBS! Kort anbudstid!

Sundbyberg
Uppdragsstart: 2020-06-01
Delprojekt I Detta delprojekt är av typen utredning. Ett utredningsarbete har bedrivits under vintern och våren 2020......

CAD-kunnig kontrollanläggningsingenjör, 2020/1598

Uppdragsstart: 2020-06-01
Anbudsgivaren ges alltså möjlighet att offerera flera konsulter. Ange i anbudsformuläret i vilken omfattning.....

Projektledare för stationsprojekt till Sundsvall (2020/1546)

Sundsvall
Uppdragsstart: 2020-08-01
Projektledaren är ansvarig för stationsprojekt. och att driva mot projektets mål inom given tids- och kostnadsram......

240221 - 2020 - Markförhandlare till projekt Ostlänken, Norrköping

Norrköping
Uppdragsstart: 2020-06-15
Utbyggnad Ostlänken, en ny stambana mellan Järna och Linköping. . En sträcka på 16 mil som planeras att vara.....

Besiktningsorganisation ny-ombyggnad stamnätsanläggningar MITT (Paket 2) 2020/1398

Uppdragsstart: 2020-06-01
Syftet med avropet är att avropa en besiktningsorganisation vid om/nybyggnation för ett antal stamnätsanläggningar......

3st Projektledare inom bygg, region Svealand

Solna
Uppdragsstart: 2020-07-01
Projektledarna ska ha byggnadsteknisk kompetens. Bistå genom hela projekt. Mervärde · Certifierad kontrollansvarig.....

Lantmätare Kungsbacka 2020", nr 900

Kungsbacka
Uppdragsstart: 2020-09-01
Syfte och mål: Bistå Elnätsbolag och dess entreprenörer med lantmätarkompetens, i komplexa markåtkomstfrågor.....