Vår seniora beredare Micke Glans, som tidigare intervjuats, har varit nere i Kristianstad tillsammans med våra nytillskott Anna Huttula och Lionel Ingabire för en fältstudie. En förutsättning för att skapa en utvecklade arbetsplats och trygga medarbetare är att de som är nyare får coachning och stöd av de som arbetat längre. Både Micke, Anna och Lionel arbetar som beredare på NEKTAB vilket innebär att de, förenklat, utformar elnätet och planerar för var en elledning ska gå utefter vad nätägaren planerar att bygga om, eller bygga till. När en nätägare beslutar att bygga om sitt lokalnät är det oftast en äldre luftledning som ersätts med jordkabel, d.v.s. en ledning som grävs ner i marken.  Att i fält få en inblick av hur en elledning anläggs är ett bra sätt att öka sina kunskaper inom bredning.  

”Det var en lärorik dag i fält där vi fick chansen att se utförandet av flera moment som planeras under beredningen.  Jag fick en värdefull förståelse för vad som kan vara viktigt för en entreprenör vid utförandet av de olika momenten och detta bär jag med mig in i min nya roll.” säger Anna.

Anna och Lionel på plats i Kristianstad.

Det är skillnad på servis och servis

”Det befintliga elnätet består vanligtvis av en luftledning som avslutas med en servislåda på slutstolpen* och med en jordkabel från slutstolpen in till huset.” säger Micke. Det är viktigt för en beredare att säkerställa vilken typ av befintlig jordkabel det rör sig om; dimension, material och antal ledare det finns i kabeln. ”Skulle man bereda för att lägga en 4-ledad serviskabel och det skulle visa sig vara en befintlig 5-ledad serviskabel, så får det mycket negativa konsekvenser för projektet då man köpt fel kabel, fel skarv och kanske även hunnit fylla igen schaktet. Entreprenören får då gräva upp kabeln, beställa ut ny kabel och göra om hela arbetet.” säger Micke.  Under fältstudien fick gruppen möjlighet att tillsammans med en montör öppna upp en servislåda för att fördjupa sig i hur man kan se antal ledare serviskabeln har.

Två flugor i en smäll!

Micke, Anna och Lionel tittade även på hur en styrd borrning går till i verkligheten. En styrd borrning är ett sätt att ta sig under exempelvis en bäck, med en markförlagd kabel. Med hjälp styrd borrning kan man undvika att skada viktiga biotoper som exempelvis en bäck, men ändå komma fram med en kabel via röret som styrs under objektet man vill undvika.

Styrd borrning under en väg.

”Det var verkligen en lyckad dag! Detta var min andra gång i fält och vi fick redan möjlighet att se utförandet och vilka metodval som kan användas när en kabel ska korsa en väg – något man vanligtvis inte brukar se som beredare. Två flugor i en smäll med andra ord!” säger Lionel.

*Slutstolpe = Den sista stolpen på luftledningen, innan ledningen övergår i jordkabel.

*Servis= den kundspecifika kabeln som går från nätägarens anläggning till slutkundens egna mätarskåp.