Snön har börjat smälta, fåglarna kvittrar, vitsipporna har kikat fram i skogsgläntorna och fram vandrar fältjobbarna i sina neongröna arbetskläder. Vi kan med säkerhet säga att våren är här!

Ja, ett säkert vårtecken är när konsulterna i elbranschen ger sig ut på fältbesök under vårkanten. Vi på NEKTAB genomför fältbesök kontinuerligt i arbetet med olika uppdrag mot kunder, men syftet med fältbesöken varierar såklart beroende på vilket område en jobbar med. *Ett fältbesök är generellt sett en metod för att samla information om en viss plats eller situation genom att fysiskt besöka platsen.

Inmätningar med Global Navigation Satellite System

Anton Bondesson jobbar som GIS konsult på NEKTAB.

”Under fältbesök är arbetsuppgifterna varierande beroende på vilket stadie uppdragen är i. Några av de uppdrag vi utför i fält är detaljinmätningar av ledningsgator med GNSS där vi mäter in allt i terrängen; diken, stenar, vägar och jakttorn, egentligen allt som kan vara ett hinder eller som inte är naturligt förekommande”, säger GIS-konsulten Anton Bondesson.

GNSS eller Global Navigation Satellite System står för teknologi som används för att bestämma position, hastighet och tid med hjälp av satelliter och markbaserade infrastrukturer. Det mest kända GNSS-systemet är Global Positioning System (GPS) som utvecklats och drivs av den amerikanska regeringen.

” På senare tid har jag gjort bedömningar av skördeskador, så att lantbrukarna får ersättning för den skada som orsakats vid byggnation och rasering av kraftledningar. Jag samlar in Information med GNSS och drönare där bilderna från drönaren bearbetas till ortofoton. Med dessa kan jag sedan skapa ytor och bedöma skadans omfattning och uppskatta framtida skördebortfall” säger Anton.

Kraftledningsstolparnas avstånd till vägområde

Vendela Bernström jobbar som kraftledningsprojektör.

”Vi ligger ju lite efter här uppe i Östersund, så jag har inte hunnit ut något än. Men nu till veckan ska jag ut i fält och mäta in släntkrön, för att se till att vi håller tillräckligt avstånd med kraftledningsstolpar och stag mot vägområde” säger Vendela Bernström som jobbar som kraftledningsprojektör.

I början av ett projekt skapar kraftledningsprojektören en s.k. samlingsmodell i programmet Microstation. ”Den innehåller bland annat kartor över vägar och vattendrag, intresseområden, fastigheter och ortofoto” säger Vendela. I samlingsmodellen kan även inmätningar, som görs ute i fält, läggas in. 

”Vi använder oss av mätutrustning med GPS och tar mätpunkter längs med släntkrönet.  När vi är tillbaka på kontoret lägger vi in mätpunkterna i vår samlingsmodell, där vi sedan kan mäta avståndet mellan stolpar/stag och släntkrön” säger Vendela.  

Framkomlighet med hänsyn till natur och byggnation

Jesper Hägerstrand jobbar som beredare och projektör.

”För mig handlar fältbesök mycket om att kontrollera att dokumentationen stämmer överens med verkligheten. Det kan till exempel handla om att öppna kabelskåp och gå in i nätstationer för att se hur saker faktiskt är gjorda. Jag brukar även kontrollera sträckan som ledningen ska gå, och framkomlighet med hänsyn till natur och byggnation. Ibland har jag även med mig GPS för att mäta in punkter på till exempel nätstationer” säger Jesper Hägerstrand, beredare och projektör.  

En nätstation, också känd som transformatorstation, är en typ av elektrisk anläggning som används för att omvandla spänningen på elnätet. Elektrisk energi som produceras i exempelvis ett vindkraftverk, transporteras genom högspänningsledningar till nätstationer. Nätstationen sänker sedan spänningen till en nivå som är mer lämplig för distribution genom elnätet. Nätstationer är avgörande för att kunna distribuera elenergi till bostäder, företag och samhällen och för att upprätthålla en stabil och säker elförsörjning.

”Jag gör ofta mina platsbesök med en representant från kommunen eftersom det många gånger är kommunens mark vi ska gräva på. Representanten kan komma med synpunkter på den planerade sträckningen. Väl ute i fält är det väldigt viktigt att komma ihåg att fotografera sträckan och inte lita allt för mycket på att man kommer ihåg hur det ser ut” säger Jesper.